Υποενότητα 2 Εργαστήρια

https://pixabay.com/photos/back-to-school-pencils-rainbow-art-1576789/

Η Υποενότητα 2 περιγράφει πέντε εργαστήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές εκπαιδευτικών για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, μαζί με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (παιδιά, γονείς, ενδιαφερόμενα μέρη από την κοινότητα), στη διαδικασία ανάπτυξης μιας καινοτομίας για τη σχολική πολιτική με βάση τα δικαιώματα (ΣΠΒΔ).

  • Εργαστήριο 1: Εισαγωγή της έννοιας του σχολείου που βασίζεται στα δικαιώματα
  • Εργαστήριο 2: Ποιος είναι ποιος στην τοπική κοινωνία
  • Εργαστήριο 3: Συγκέντρωση των ενδιαφερόμενων μερών
  • Εργαστήριο 4: Καθορισμός σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού
  • Εργαστήριο 5: Αξιολόγηση και επανακαθορισμός του σχεδίου δράσης