Θέμα 2 Ενσωμάτωση στο σχολείο

Για την ενσωμάτωση της υπερεπιστημονικής προσέγγισης στη μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων που ομαδοποιούν όλες τις επιστημονικές πτυχές μεταξύ των φιλολογικών και των μαθηματικών δεξιοτήτων. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στο θέμα και όχι στη διαδικασία που θα αναπτυσσόταν κανονικά σε μια επιστημονική προσέγγιση (Rabinowitz & Glaser, 1985).

Είναι θεμελιώδες όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό να γνωρίζει πολύ καλά τον τελικό στόχο, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επωφεληθούν από ένα πλήρες πλαίσιο διδασκαλίας ώστε να αποκτήσουν βαθιά και πλήρη γνώση του θέματος και των πολλών εφαρμογών του σε προβλήματα της πραγματικής ζωής. Η καλώς εφαρμοσμένη υπερεπιστημονική διδασκαλία μπορεί να προάγει τις θετικές δραστηριότητες σε σχέση με την ανάγνωση και τη γραφή (Lipson, Valencia, Wixson & Peters, 1993).

Πηγή: Integration and Application Network