Θέμα 2 Ποιος είναι ποιος στην τοπική κοινωνία

Το δεύτερο εργαστήριο επικεντρώνεται σε τεχνικές που οι εκπαιδευτικοί, ως συντονιστές της κοινότητας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τους φορείς να χαρτογραφήσουν την τοπική κοινότητα και να εντοπίσουν ενδιαφερόμενους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Συντονιστής/ Συμμετέχοντες

Στόχοι
(Οι συμμετέχοντες θα)

Υλικά/Διάρκεια

Λέξεις-κλειδιά

Συντονιστές:

Εκπαιδευτικοί

Συμμετέχοντες:

Τοπικοί/ περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι φορείς

 • Προσδιορίσουν βασικούς θεσμούς και άτομα στην κοινότητα που μπορούν να βοηθήσουν σε ένα κοινό εγχείρημα για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • Αναλύσουν τις σχέσεις τους και τη σημασία τους για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • Διερευνήσουν τοπικές λύσεις, θα παραθέσουν και θα εξηγήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία και θα διερευνήσουν τον τρόπο που οι ενδιαφερόμενοι ως εταίροι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα υπερβατικά προβλήματα.
 • Σχεδιάσουν δράσεις για τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία.

Υλικά:

 • Υπολογιστής και προβολέας
 • Σημειωματάρια post-it/φύλλα χαρτιού
 • Χαρτοπίνακες/λευκοπίνακας
 • Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο
 •  

Διάρκεια:

3 ώρες

βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλυση σχέσεων, τοπικές λύσεις, συμμετοχή.

 1. Ο συντονιστής εξηγεί τον σκοπό της δραστηριότητας στους συμμετέχοντες και τους ζητά να προσδιορίσουν, σε ομάδες, βασικούς θεσμούς και άτομα στην κοινότητα που σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού και να τα καταγράψουν σε έναν κατάλογο. Ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει αθλητικούς ή νεανικούς συλλόγους, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ΜΚΟ, ιδιωτικές εταιρείες, κρατικούς φορείς.
 2. Τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας παρουσιάζονται σε όλους τους συμμετέχοντες. Εν συνεχεία χρησιμοποιείται μια συζήτηση για την ιεράρχηση των ενδιαφερόμενων μερών.
 3. Οι συμμετέχοντες, σε ομάδες, σχεδιάζουν κύκλους που αντιπροσωπεύουν κάθε θεσμό ή άτομο. Οι μεγαλύτεροι κύκλοι υποδεικνύουν πιο σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Οι κύκλοι επισημαίνονται και παρουσιάζονται σε όλη την τάξη.
 4. Χρησιμοποιείται συζήτηση για τον προσδιορισμό του βαθμού επαφής και επικάλυψης μεταξύ κάθε κύκλου όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Η επικάλυψη προκύπτει εάν ένα άτομο ή ένας θεσμός ζητήσει ή αναφέρει σε άλλον να κάνει κάτι ή εάν συνεργαστούν με κάποιον τρόπο. Οι σχέσεις των ενδιαφερόμενων μερών αντιπροσωπεύονται ως εξής: (α) χωριστοί κύκλοι = καμία επαφή, (β) κύκλοι που εφάπτονται = διάχυση πληροφοριών μεταξύ των θεσμών, (γ) μικρή επικάλυψη = κάποια συνεργασία, (δ) μεγάλη επικάλυψη = σημαντική συνεργασία.
 5. Ο συντονιστής σχεδιάζει τα διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία των συμμετεχόντων, πρώτα με μολύβι και εν συνεχεία προσαρμόζει το μέγεθος ή τη διάταξη των κύκλων έως ότου η αναπαράσταση είναι ακριβής. Όλοι οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι που μπορούν να βοηθήσουν καταγράφονται και σκιαγραφούνται οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ αυτών και του σχολείου.
 1. Ο συντονιστής ζητά από κάθε ομάδα συμμετεχόντων να επικεντρωθεί σε ένα ενδιαφερόμενο μέρος και να παράσχει προτάσεις για τα δυνατά του σημεία/αδυναμίες στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και προτάσεις για βελτίωση χρησιμοποιώντας ένα μείγμα άλλων δεξιοτήτων και γνώσεων στην κοινότητα.
 2. Όλοι οι προσδιορισμένοι τοπικοί ενδιαφερόμενοι έχουν προτεραιότητα ως προς την ικανότητά τους να παρέχουν βοήθεια για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και τη δυνατότητα συνεργασίας με το σχολείο και τις οικογένειες. Με βάση την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, οι συμμετέχοντες καταρτίζουν έναν κατάλογο με τους πιθανούς συνεργάτες σε ιεραρχική σειρά.

Πώς να σχεδιάσετε έναν χάρτη ενδιαφερόμενων μερών