Θέμα 4 Καθορισμός σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού

Αυτό το εργαστήριο συγκεντρώνει εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε μια κοινοπραξία προκειμένου να σχεδιάσουν και να δρομολογήσουν ένα σχέδιο δράσης για κοινές παρεμβάσεις για την προώθηση της σχολικής πολιτικής με βάση τα δικαιώματα. Θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση ομάδων εστίασης με τους συντονιστές από κάθε συμμετέχοντα οργανισμό.

Συντονιστής/ Συμμετέχοντες

Στόχοι
(Οι συμμετέχοντες θα)

Υλικά/Διάρκεια

Λέξεις-κλειδιά

Συντονιστές:

Εκπαιδευτικοί

Συμμετέχοντες:

Συντονιστές από τον οργανισμό των ενδιαφερόμενων μερών

 • Αξιολόγηση, συντονισμός και ιεράρχηση των εφικτών εργασιών για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο της κοινοπραξίας των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού για όλα τα παιδιά εντός και γύρω από τη σχολική κοινότητα.
 • Έναρξη δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

Υλικά:

 • Υπολογιστής και προβολέας
 • Παρουσίαση PowerPoint με επεξεργάσιμα πρότυπα σχεδίων δράσης.

Διάρκεια:

3 ώρες

εργασίες, σχέδιο δράσης, δραστηριότητες έναρξης

 1. Οι συντονιστές παρουσιάζουν το πρώτο προσχέδιο του σκοπού για την κοινοπραξία. Αυτός ο σκοπός δεν μπορεί να είναι άλλος από την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού για όλα τα παιδιά στην κοινότητα εντός και γύρω από το σχολείο. Αυτός ο σκοπός συζητείται με όλους τους συμμετέχοντες, διευκρινίζεται και οριστικοποιείται.
 2. Διατυπώνονται στόχοι για την υλοποίηση του σκοπού. Χρησιμοποιούνται τα κριτήρια SMART ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι είναι: Συγκεκριμένοι / Μετρήσιμοι / Εφικτοί / Σχετικοί / Έγκαιροι-σε ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο.
 1. Ο συντονιστής και οι υποστηρικτές παρουσιάζουν έναν κατάλογο με όλες τις πιθανές ενέργειες που ορίστηκαν στην προηγούμενη συνεδρία από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει: (α) το όνομα της εργασίας, (β) την περιγραφή, (γ) τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη.
 2. Οι συμμετέχοντες συζητούν τον κατάλογο, φιλτράρουν σχετικές και άσχετες εργασίες, διασφαλίζοντας ότι κάθε εργασία είναι σαφώς καθορισμένη και εφικτή. Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να αναδιοργανώσουν, εάν είναι απαραίτητο, τον κατάλογο δίνοντας προτεραιότητα στις εργασίες. Ορίζονται προθεσμίες διασφαλίζοντας ότι είναι ρεαλιστικές. Μια επιπλέον στήλη προστίθεται στον πίνακα για τη συμπλήρωση των προθεσμιών.
 3. Στη συνεχεία, η συζήτηση επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι η κοινοπραξία διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους για την ολοκλήρωση των εργασιών. Προστίθεται μια επιπλέον στήλη για τους απαιτούμενους πόρους. Ο κορυφαίος εταίρος θα πρέπει να καθορίσει εάν αυτός ο πόρος είναι διαθέσιμος εντός της κοινοπραξίας ή πρέπει να ληφθεί από εξωτερικώς. Συνεπώς, η συζήτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα προϋπολογισμού. Θα μπορούσαν να εντοπιστούν εξωτερικοί χορηγοί και πρέπει να καθοριστεί ένα σχέδιο προσέγγισης αυτών.
 4. Οι συντονιστές θα καταγράφουν τις εργασίες και θα τις χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν μια οπτικοποίηση του σχεδίου δράσης. Αυτό θα μπορούσε να έχει τη μορφή ενός διαγράμματος ροής, ενός διαγράμματος, ενός γραφήματος Gantt ή ενός πίνακα που καθένας μπορεί να κατανοήσει με ευχέρεια.
 5. Οι συντονιστές παρουσιάζουν την οπτικοποίηση και συνοψίζουν όλα τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να διενεργηθούν. Οι αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρα κατανεμημένες.
 6. Ορίζεται μια συνεδρία μεταπαρακολούθησης σε έναν μήνα προκειμένου για τον αναστοχασμό, την αξιολόγηση και, εάν είναι απαραίτητο, τον επανακαθορισμό του σχεδίου δράσης.
https://slidemodel.com/how-to-present-an-action-plan/

Επισκεφτείτε την ως άνω ιστοσελίδα ώστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης ενός σχεδίου δράσης