Θέμα 5 Αξιολόγηση και επανακαθορισμός του σχεδίου δράσης

Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινότητας που εμπλέκονται στη διαδικασία ΣΠΒΔ θα αξιοποιήσουν δεδομένα που θα συγκεντρωθούν με τις μεθόδους που θα αποφασιστούν κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες εκπληρώνονται και θα αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία δράσης. Τα εργαλεία και οι μέθοδοι που σχεδιάστηκαν σε αυτό το εργαστήριο θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επόμενα στάδια του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διευκολυνθεί ο αναστοχασμός και η βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Αυτή η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί, ιδανικά, πριν από την έναρξη του σχεδίου δράσης ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, λίγο μετά.

Συντονιστής/ Συμμετέχοντες

Στόχοι
(Οι συμμετέχοντες θα)

Υλικά/Διάρκεια

Λέξεις-κλειδιά

Συντονιστές:

Εκπαιδευτικοί

Συμμετέχοντες:

Συντονιστές από τον οργανισμό των ενδιαφερόμενων μερών

 • Καθορίσουν δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου.
 • Περιγράψουν ένα σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.
 • Ελέγχουν την πρόοδο του σχεδίου δράσης.
 • Επανακαθορίσουν, εφόσον απαιτείται, το σχέδιο δράσης.

Υλικά:

 • Υπολογιστής και προβολέας
 • Παρουσίαση PowerPoint με επεξεργάσιμα πρότυπα .

Διάρκεια:

3 ώρες

σχέδιο δράσης, δείκτες, αξιολόγηση, επανακαθορισμός

 1. Ο συντονιστής συνοψίζει τον σκοπό και τον στόχο της κοινοπραξίας και το έργο που έχει υλοποιηθεί έως τώρα.
 2. Εν συνεχεία, μέσω του καταιγισμού ιδεών δημιουργούνται δείκτες που παρακολουθούν την πρόοδο του προγράμματος και καθορίζουν πόσο επιτυχημένες ήταν οι δραστηριότητες του προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
 3. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, ο συντονιστής παρέχει ορισμένα παραδείγματα δεικτών:
 • Αριθμός δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν.
 • Αριθμός δραστηριοτήτων για απήχηση που διενεργήθηκαν σε τοποθεσίες φιλικές προς τα παιδιά
 • Ποσοστό των παιδιών στα οποία είχαν απήχηση.
 • Ικανοποίηση των παιδιών.
 • Αριθμός και ποσοστό των κοινοτικών φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Εν συνεχεία οι δείκτες βελτιστοποιούνται και οριστικοποιούνται μέσω της συζήτησης.

 1. Μετά τη δημιουργία των δεικτών παρακολούθησης, μέσω συζήτησης αποφασίζονται οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων και πόσο συχνά θα καταγράφονται διάφορα δεδομένα για την παρακολούθηση των δεικτών. Η πηγή των δεδομένων παρακολούθησης εξαρτάται εν πολλοίς από το τι προσπαθεί να μετρήσει κάθε δείκτης.
 2. Κατόπιν οι συμμετέχοντες αποφασίζουν για το: (α) ποιος θα ευθύνεται για τη συλλογή των δεδομένων για κάθε δείκτη, (β) ποιος θα συγκεντρώνει και θα αναλύει δεδομένα και θα συμπληρώνει αναφορές, (γ) πόσο συχνά θα συλλέγονται τα δεδομένα για κάθε δείκτη; Οι ρόλοι ανατίθενται με τη συμβολή όλων των μελών της ομάδας.
 1. Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:
 • Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για την ενημέρωση του προσωπικού και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επιτυχία και την πρόοδο του προγράμματος;
 • Πώς θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην πραγματοποίηση τροποποιήσεων και διορθώσεων στα μαθήματα, όπως απαιτείται;
 • Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι πρακτικές του προγράμματος;
 1. Χρησιμοποιείται μια συζήτηση για τον καθορισμό σχεδίων και μεθόδων εσωτερικής διάδοσης μεταξύ της ομάδας του προγράμματος, καθώς και ευρύτερης διάδοσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των χορηγών (εάν υπάρχουν). Οι αρμοδιότητες κατανέμονται σε υποστηρικτές και ενδιαφερόμενα μέρη.
 2. Η συνάντηση ολοκληρώνεται ορίζοντας την επόμενη συνάντηση παρακολούθησης ώστε να επανεξεταστεί η αξιολόγηση του προγράμματος με βάση τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν και να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο από το #SELFIEPTKMOOC για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης ενός σχεδίου δράσης