Tema 2 Kdo je kdo v lokalni skupnosti

Druga delavnica se osredotoča na tehnike, ki jih lahko učitelji kot spodbujevalci skupnosti uporabijo za pomoč promotorjem pri načrtovanju lokalne skupnosti in prepoznavanju zainteresiranih strani, ki lahko pomagajo pri spodbujanju otrokovih pravic.

Pospeševalec/udeleženci

Cilji
(Udeleženci bodo)

Materiali / trajanje

Ključne besede

Pospeševalci:

Učitelji

Udeleženci:

Lokalne/regionalne zainteresirane strani

 • Določite ključne institucije in posameznike v skupnosti, ki bi lahko pomagali pri skupnem projektu za spodbujanje otrokovih pravic.
 • Analizirajte njihove odnose in njihov pomen za spodbujanje otrokovih pravic.
 • Preučite lokalne rešitve, navedite in pojasnite njihove prednosti in slabosti ter preučite, kako bi lahko zainteresirane strani kot partnerji podprli preseganje težav.
 • Načrtujte ukrepe za vključitev ključnih zainteresiranih strani v proces.

Materiali:

 • Računalnik in projektor
 • Zapiski/listki papirja
 • Flip charti/belo tablo
 • Računalniki z internetno povezavo

Trajanje:

3 ure

ključne zainteresirane strani, analiza odnosov, lokalne rešitve, vključenost.

 1. Moderator udeležencem razloži namen dejavnosti in jih prosi, da v skupinah določijo ključne institucije in posameznike v skupnosti, pomembne za otrokove pravice, ter jih zapišejo na seznam. Seznam lahko vključuje športne ali mladinske klube, dobrodelne organizacije, nevladne organizacije, zasebna podjetja, vladne agencije.
 2. Rezultati skupinskega dela se predstavijo vsem udeležencem. V razpravi se nato določijo prednostne skupine deležnikov.
 3. Udeleženci v skupinah narišejo kroge, ki predstavljajo vsako institucijo ali posameznika. Večji krogi označujejo pomembnejše deležnike. Kroge označijo in jih predstavijo celotnemu razredu.
 4. Z razpravo se ugotovi stopnja stika in prekrivanja med posameznimi krogi v smislu sprejemanja odločitev. Do prekrivanja pride, če en posameznik ali ustanova zaprosi ali pove drugemu, naj nekaj stori, ali če na nek način sodelujeta. Odnosi med zainteresiranimi stranmi so predstavljeni na naslednji način: (a) ločeni krogi = ni stikov, (b) dotikajoči se krogi = informacije se prenašajo med institucijami, (c) majhno prekrivanje = delno sodelovanje (d) veliko prekrivanje = znatno sodelovanje.
 5. Moderator na podlagi prispevkov udeležencev najprej s svinčnikom nariše diagrame, nato pa prilagodi velikost ali razporeditev krogov, dokler prikaz ni natančen. Zabeležijo se vsi lokalni deležniki, ki lahko pomagajo, in predstavijo se možnosti sodelovanja med njimi in šolo.
 1. Moderator prosi vsako skupino udeležencev, da se osredotoči na enega deležnika in poda predloge o njegovih prednostih/slabostih pri spodbujanju otrokovih pravic ter predloge za izboljšave z uporabo kombinacije drugih veščin in znanja v skupnosti.
 2. Vse opredeljene lokalne zainteresirane strani se razvrstijo glede na njihovo sposobnost zagotavljanja pomoči pri spodbujanju otrokovih pravic ter možnosti sodelovanja s šolo in družinami. Na podlagi razvrstitve po pomembnosti udeleženci sestavijo hierarhični seznam potencialnih sodelavcev.

Kako izdelati zemljevid deležnikov