Tema 5 Ocenitev in ponovna opredelitev akcijskega načrta

Učitelji, učenci, starši in drugi deležniki skupnosti, vključeni v proces snovanja šolske politike, ki temelji na pravicah, bodo uporabili podatke, zbrane z metodami, ki bodo določene v tej aktivnosti, da bi zagotovili izvajanje dejavnosti in se odločili za nadaljnje ukrepanje. Orodja in metode, zasnovane na tej aktivnosti, se bodo uporabljale v naslednjih fazah projekta v rednih časovnih presledkih, da se omogoči razmislek in optimizacija procesa. To srečanje se lahko v idealnem primeru izvede pred začetkom izvajanja akcijskega načrta, če to ni mogoče, pa kmalu po njem.

Izvajalci/udeleženci

Cilji
(Udeleženci bodo)

Materiali / trajanje

Ključne besede

Izvajalci:

Učitelji

Udeleženci:

Koordinatorji iz organizacij zainteresiranih strani

 • Določili kazalnike za spremljanje napredka.
 • Začrtali načrt spremljanja in vrednotenja.
 • Pregledali napredek akcijskega načrta.
 • Po potrebi ponovno opredelili akcijski načrt.

Materiali:

 • Računalnik in projektor.
 • Predstavitev PowerPoint z možnostjo urejanja predlog.

Trajanje:

3 ure

akcijski načrt, kazalniki, vrednotenje, ponovna opredelitev

 1. Moderator povzame namen in cilj konzorcija ter dosedanje delo.
 2. Nato se z metodo viharjenja možganov določijo kazalniki, ki spremljajo napredek programa in opredeljujejo, kako uspešne so bile dejavnosti programa pri doseganju njegovih ciljev.
 3. Za lažjo izvedbo procesa moderator ponudi nekaj primerov kazalnikov:
 • Število izvedenih dejavnosti.
 • Število dejavnosti ozaveščanja, izvedenih na otrokom prijaznih lokacijah.
 • Odstotek doseženih otrok.
 • Zadovoljstvo otrok.
 • Število in odstotek ponudnikov storitev v skupnosti, ki ponujajo storitve, povezane s pravico otrok, vključenih v postopek.

V razpravi se nato optimizirajo in dokončno oblikujejo kazalniki.

 1. Po oblikovanju kazalnikov spremljanja se v razpravi odločite o metodah zbiranja podatkov in pogostosti beleženja različnih podatkov za spremljanje kazalnikov. Vir podatkov za spremljanje je v veliki meri odvisen od tega, kaj skuša posamezni kazalnik meriti.
 2. Udeleženci se nato odločijo (a) Kdo bo odgovoren za zbiranje podatkov za vsak kazalnik (b) Kdo bo zbiral in analiziral podatke ter izpolnjeval poročila (c) Kako pogosto se bodo zbirali podatki za vsak kazalnik? Vloge se dodelijo s sodelovanjem vseh članov skupine.
 1. Moderator udeležence prosi, naj razmislijo o naslednjem:
 • Kako se bodo podatki uporabljali za obveščanje osebja in zainteresiranih strani o uspehu in napredku programa?
 • Kako se bodo uporabljali za morebitne spremembe in popravke?
 • Kako bodo podatki uporabljeni za izboljšanje učinkovitosti programskih praks?
 1. V razpravi se opredelijo načrti in metode za notranje razširjanje med programsko skupino ter širše razširjanje med zainteresiranimi stranmi in sponzorji (če obstajajo). Odgovornosti se razdelijo med promotorje in deležnike.
 2. Sestanek se zaključi z določitvijo naslednjega nadaljevalnega sestanka, na katerem se pregleda vrednotenje programa na podlagi zbranih informacij in izvedejo vse potrebne prilagoditve.

Oglejte si ta videoposnetek z #SELFIEPTKMOOC in izveste več o tem, kako oceniti akcijski načrt.